• Politica de Confidenţialitate


Politica de Confidenţialitate


S.C. DOTRO Telecom S.R.L. („DOTRO”) respectă confidenţialitatea propriilor clienţi şi vizitatori şi se obligă să protejeze datele şi informaţiile personale ale acestora. Prezenta Politică de Confidenţialitate („Politica”) are în vedere website-ul www.mydot.ro.
Declarăm că nu colectăm niciun fel de date, informaţii personale identificabile în momentul vizitării website-ului, cu excepţia situaţiilor în care dumneavoastră consimţiţi să ni le furnizaţi sau în cazurile expres prevăzute de prezenta Politică.I. Informaţiile prelucrate şi scopul colectării datelor personale


Pe perioada vizitării www.mydot.ro, propriul server colectează informaţii de bază care includ adresa IP, timpul şi durata accesării site-ului şi paginile vizualizate, niciuna dintre aceste date de trafic nereprezentând informaţii identificabile, cu excepţia cazului când acestea sunt necesare preveniri unei fraude sau al unui abuz asupra sistemului informatic.
În cazul în care vreţi să contractaţi unul dintre serviciile sau produsele disponibile pe www.mydot.ro, veţi pune la dispoziţia DOTRO atât date de identificare cât şi date necesare îndeplinirii procedurilor de facturare.
Din momentul în care veţi deveni Client DOTRO, vom prelucra datele şi informaţiile referitoare la propriile dvs. conturi de hosting cât şi înregistrările de client (customer logs). În completare, vom stoca electronic propriile dvs. email-uri şi alte comunicaţii în măsura în care va fi necesar pentru transmiterea acestor comunicări.
Conform cerinţelor Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, DOTRO are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care vă aparţin. Scopul colectării datelor este:
încheierea contractului, evidenţierea financiar-contabilă, emiterea facturilor, colectarea debitelor, marketing-ul şi publicitatea produselor şi serviciilor DOTRO.

Vă este pusă în acest mod, la dispoziţia dvs., posibilitatea de a furniza datele dvs. personale, incluzând nume, prenume, Cod Numeric Personal, seria şi numărul Cărţii de Identitate, adresă de domiciliu, adresă de e-mail, număr de telefon, acestea fiind necesare încheierii în mod valabil a contractului online pentru a beneficia de serviciile puse la dispoziţie de DOTRO. Refuzul dvs. de a furniza oricare din datele personale solicitate va determina neîncheierea contractului şi, pe cale de consecinţă, imposibilitatea pentru dvs. de a beneficia de serviciile sau produsele ofertate pe www.mydot.ro.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către DOTRO, nefiind comunicate niciunei terţe persoane, cu excepţia cazului în care acestea sunt solicitate de autorităţi publice pentru prevenirea, cercetarea şi reprimarea infracţiunilor.II. Care sunt drepturile dvs. cu privire la datele personale


Potrivit Legii nr.677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces la date, de intervenţie asupra acestora, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.


a) Dreptul de acces la date

Prin exercitarea acestui drept, veţi avea posibilitatea obţinerii în mod gratuit de la DOTRO a confirmării faptului că datele dvs. personale sunt sau nu sunt prelucrate de DOTRO. Cererea dvs. va fi transmisă fără vreo justificare anume, trebuind însă precizată adresa fizică sau de poştă electronică unde veţi dori a vă fi comunicate informaţiile solicitate.


b) Dreptul de intervenţie asupra datelor

Dreptul de intervenţie asupra datelor poate fi exercitat în cazul în care constataţi sau sunt motive întemeiate să consideraţi că datele dvs. personale au fost prelucrate de către DOTRO cu neîndeplinirea obligaţiilor transcrise în Legea nr.677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi care incumbă în acest sens operatorilor.
Pentru a fi întrunite cerinţele Legii nr.677/2001, operaţiunea de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal trebuie să întrunească următoarele cerinţe:
- să fie efectuată cu bună-credinţă, în considerarea scopului declarat şi a dispoziţiilor legale în vigoare;
- să fie realizată doar în baza consimţământului anterior dat de către persoanele a căror date sunt prelucrate;
- să privească date colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime;
- să fie realizată exclusiv asupra unor date adecvate, pertinente, exacte şi actualizate;
- să privească date stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate strict pe perioada necesară realizării scopurilor în care sunt colectate şi ulterior prelucrate.
În cazul neconformării DOTRO cu oricare dintre obligaţiile prevăzute de Legea nr.677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, veţi avea dreptul de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu legea menţionată.


c) Dreptul de opoziţie

Sunteţi proprietar de drept al tuturor datelor care vă privesc şi ajută la identificarea dvs. şi în această calitate aveţi dreptul de a vă opune, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care vă vizează să facă obiectul vreunei prelucrări. Cu toate acestea, vă amintim că, furnizarea incompletă sau necorespunzătoare a datelor personale ce vă aparţin ori retragerea încuviinţării prelucrării acestora de către DOTRO, va face imposibilă furnizarea către dvs. a serviciilor DOTRO.
Veţi avea însă dreptul de a vă opune, solicitând în mod gratuit şi fără vreo justificare, ca datele dvs. personale să fie prelucrate în scop de marketing direct. În această situaţie, exercitarea dreptului dvs. de opoziţie nu va avea nicio repercursiune asupra furnizării serviciilor DOTRO, singurul inconvenient fiind acela de a nu afla în timp util de noile produse oferite sau de existenţa promoţiilor disponibile pe Website.


d) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoană are dreptul solicita şi de a obţine:
- retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţă profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
- reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la paragraful anterior.


e) Dreptul de a vă adresa justiţiei şi ANSPDCP

Incălcarea de către DOTRO a oricărora dintre drepturile dvs. cu privire la colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, vă dă dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în scopul apărării drepturilor garantate prin Legea nr.677/2001.
În cazul în care, ca urmare a neconformării cu prevederile Legii nr.677/2001, veţi suferi un prejudiciu, veţi avea posibilitatea de a vă adresa instanţelor judecătoreşti din raza teritorială în care aveţi domiciliul în vederea remedierii pagubei astfel produse.

Oricare dintre solicitările dvs. cu privire la exercitarea vreunuia dintre drepturile menţionate mai sus, va primi răspuns din partea DOTRO în maxim 15 zile de la primirea unei cereri scrise, datate şi semnate transmisă de către dvs. la adresa de contact DOTRO.III. În ce mod vom folosi informaţiile


DOTRO nu oferă, vinde şi nu furnizează niciunei terţe persoane vreuna dintre datele personale furnizate de către dvs. pe parcursul vizitelor pe www.mydot.ro sau odată cu încheierea contractului online.
Vom folosi datele de contact furnizate de dvs. cu scopul exclusiv al furnizării serviciului către dvs. şi pentru evidenţierea din punct de vedere contabil a operaţiunilor implicate. Vom crea şi menţine alte asemenea date precum cele aferente contului de găzduire, de administrare şi personalizare blog precum şi înregistrările de client (customer logs), în măsura cerută de furnizarea serviciilor. Adresa de domiciliu sau adresa de poştă electronică reprezintă o informaţie extrem de valoroasă atât pentru DOTRO cât şi pentru Clienţi, colectarea datelor conexate acesteia, permiţând transmiterea în timp util a informaţiilor cu privire la contul de hosting, la aplicaţiile personale găzduite pe servere, făcând totodată posibilă informarea constantă a Clienţilor în ceea ce priveşte noile produse sau servicii oferite ori diferitele promoţii disponibile pe www.mydot.ro.
DOTRO va pune la dispoziţia anumitor angajaţi (departamentul financiar, suport tehnic, facturare, juridic) informaţii şi date personale furnizate de dvs. în scopul exclusiv de furnizare corespunzătoare a serviciilor. Fiecare dintre aceşti angajaţi va primi instrucţiuni speciale în ceea ce priveşte prelucrarea propriilor dvs. date personale, DOTRO asumându-şi răspunderea în ceea ce priveşte modalitatea în care proprii angajaţi înregistrează, stochează şi utilizează aceste date.
În alte circumstanţe nu vom dezvălui propriile dvs. date personale, decât în măsura în care această dezvăluire va fi necesară pentru a identifica o anumită persoană, a comunica cu aceasta sau a înainta o plângere împotriva acesteia în cazul oricărui prejudiciu suferit de DOTRO, Clienţii acestuia sau alte terţe persoane. Vom dezvălui, de asemenea, astfel de informaţii, date personale, oricăror organisme abilitate, în concordanţă cu legile aplicabile şi tratatele internaţionale la care România este parte, în măsura în care există o obligaţie de furnizare a acestora.
DOTRO nu va dezvălui niciunei alte terţe persoane părţi sau întreg conţinutul electronic al e-mail-urilor sau aplicaţiilor aferente propriilor dvs. conturi de găzduire, cu excepţia situaţiilor în care dezvăluirea:
  • este necesară protejării unui interes public ce vizează sănătatea sau siguranţa naţională
  • este solicitată de organisme şi instituţii abilitate
  • este necesară în vederea prevenirii şi combaterii unor infracţiuni

DOTRO declară de asemenea că nu va proceda la nicio cenzură, editare, modificare, ştergere sau monitorizare a informaţiilor, datelor stocate pe serverele proprii puse la dispoziţia Clienţilor prin intermediul serviciilor ofertate pe www.mydot.ro. DOTRO nu va bloca accesul niciunei comunicări dintre Client şi oricare terţă persoană. Temeiul în virtutea căruia ar putea lua astfel de acţiuni ar fi încălcarea obligaţiilor contractuale de către Client, cât şi circumstanţele oricăror altor prejudicii ori impuneri legislative.


Prezenta Politică de Confidenţialitate face parte integrantă din contractul pe care urmează să îl încheiaţi online cu DOTRO. Oferta dvs. de contractare declarată prin acceptarea termenilor şi condiţiilor de contractare înseamnă inclusiv faptul că aţi luat la cunoştinţă de conţinutul Politicii de Confidenţialitate, consimţind în acelaşi timp, asupra prelucrării datelor cu caracter personal cu specificaţiile precizate mai sus.